Terms and Conditions

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HAGATEX

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede verbintenissen van welke aard dan ook daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende, waarbij HAGATEX, verder te noemen verkoper, partij is.
2. Nietigheid c.q. niet toepasselijkheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan in het algemeen of in een specifiek geval laat de werking van de overige bepalingen onverlet.
3. Toepasselijkheid van eventueel door een (contractuele) wederpartij, verder te noemen koper, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een natuurlijke of rechtspersoon met verkoper een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar jegens verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Indien de desbetreffende vertegenwoordiger de beoogde vertegenwoordigde niet rechtsgeldig heeft vertegenwoordigd, is de vertegenwoordiger voor de juiste nakoming van de overeenkomst aansprakelijk.
5. Verkoper zal bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten alle in redelijkheid van hem te vergen zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de gerechtvaardigde belangen van de koper rekening houden.

ARTIKEL 2 – TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN
1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip der aanbieding, offerte of prijsopgave geldende prijzen en specificaties.
2. om kostprijsverhogende factoren, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, door te berekenen aan de koper, met dien verstande dat, indien tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de datum van levering drie maanden of minder zijn gelegen, en de verkoper op grond van het in het vorenstaande bepaalde de prijs verhoogt, de verkoper deze verhoging vóór de levering aan de koper schriftelijk zal mededelen, in welk geval koper de bevoegdheid heeft om de overeenkomst ontbonden te verklaren, mits koper binnen tien dagen na ontvangst van bedoelde schriftelijke mededeling aan verkoper schriftelijk mededeelt dat hij de overeenkomst ontbindt.
3. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de verkoper zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de koper te leveren.
4. De verkoper behoudt zich het auteursrecht op en eigendom van bij de offerte of aanbieding verstrekte ontwerpen afbeeldingen, tekeningen monsters, stalen en modellen voor. Koper is niet bevoegd de desbetreffende goederen in de macht van derden te stellen.
5. Een overeenkomst komt tot stand nadat, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, aan de koper een order is verstrekt welke:
A. binnen tien werkdagen na de verstrekking door of namens de verkoper wordt uitgevoerd, of
B. de verkoper binnen tien werkdagen na verstrekking van de order schriftelijk bevestigt of
C. wordt bevestigd door de verkoper na de onder b. bedoelde termijn, tenzij de koper binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bevestiging de verkoper per aangetekende brief laat weten dat hij de order intrekt, dan Indien een prijs is overeengekomen, is verkoper bevoegd wel dat de bevestiging de order onjuist weergeeft.
Onder order dient te worden verstaan alle bestellingen, op welke wijze dan ook gedaan en/of ter kennis van verkoper gebracht.
6. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in de prijzen zijn niet begrepen communicatie, zegels, invoerrechten en accijnzen, opslagkosten, alsmede overige kosten, zoals o.a. antidumpingsrechten. Verkoper heeft het recht deze kosten etc. aan de koper door te berekenen.
7. Bij bestellingen onder 100 euro via de website wordt er een toeslag van 11 procent in rekening gebracht.
8. Voor bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden aan de zijde van de verkoper, waaronder advisering en/of begeleiding, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening worden gebracht. Verkoper zal de koper mededeling doen van de in dit lid bedoelde werkzaamheden, indien en zodra hij redelijkerwijs met dergelijke werkzaamheden rekening moet houden.

ARTIKEL 3 – LEVERING EN RISICO
1. (Af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door de in ontvangstname van de goederen; b. bij verzending of bij transport door een vervoermiddel van de verkoper dan wel door de verkoper ingeschakelde vervoerder; c. indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van de verkoper plaatsvindt: op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten
2. In het geval, bedoeld in lid 1b en lid 1c van dit artikel, komen alle kosten, voor zover normale transportkosten te boven gaande, voor rekening van de koper.
3. Het risico voor schade tijdens of in verband met het transport van de goederen is voor de koper. De koper dient er desgewenst voor zorg te dragen dat de goederen adequaat zijn verzekerd. De verkoper heeft geen enkele aansprakelijk ten deze.
4. In het geval, dat de goederen op verzoek van de koper bij een derde worden afgeleverd (bijvoorbeeld ter verwerking) blijft de koper aansprakelijk voor de koopprijs van deze goederen.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJN
1. De leveringstermijn of -datum wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is gesteld. De verkoper is niet aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstermijn of datum, tenzij deze meer dan zestien werkdagen bedraagt en vervolgens na het verstrijken van deze termijn de koper de verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 17 dagen voor het leveren van de prestatie. Deze ingebrekestelling is eveneens vereist bij overschrijding van de fatale termijn of datum.
2. De leveringstermijn gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de verkoper.
3. Indien de goederen na de in lid 1 genoemde termijn van verzuim worden geleverd, heeft de koper gedurende vijf werkdagen na ontvangst van de goederen de gelegenheid deze zonder redengeving aan de verkoper te retourneren op diens kosten, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard en de overeenkomst juist door de verkoper is nagekomen.

ARTIKEL 5 – INDELING
1. Onder het indelen van een order wordt verstaan het nader preciseren naar hoeveelheid van de gewenste maten, dessins, kleuren en overige aspecten, die de uiterlijke verschijningsvorm van een artikel uiteindelijk bepalen.
2. Indien met betrekking tot het tijdstip van indeling niets is overeengekomen, is de koper verplicht de order in te delen uiterlijk acht weken voor de leveringsdatum c.q. voor het einde van de leveringstermijn.
3. De koper, die niet tijdig heeft ingedeeld, heeft recht op een additionele indelingstermijn van acht werkdagen, ingaande op de werkdag volgend op de werkdag waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke sommatie tot indeling is ontvangen. Deze indeling moet binnen de gestelde termijn aan de verkoper meegedeeld worden. Geen recht op een additionele indelingstermijn bestaat , indien voor de indeling een fixeertermijn is overeengekomen.
4. In geval van niet tijdige indeling wordt de leveringstermijn verlengd c.q. de leveringsdatum opgeschoven met 15 werkdagen boven de tijdsduur, verlopen tussen de datum waarop de indeling uiterlijk had moeten geschieden en de datum waarop de indeling door de verkoper is ontvangen.
5. In geval de koper ook binnen de additionele termijn de indeling niet heeft meegedeeld, kan de verkoper de indeling zelf verrichten, onder gehoudenheid daarvan kennis te geven aan de koper en daarin, voor zover dit nog zonder bezwaar kan geschieden, de door de koper binnen tien werkdagen na ontvangst van de evenbedoelde kennisgeving voorgestelde wijzigingen aan te brengen.

ARTIKEL 6 – AFROEP EN AFNAME
1. Onder een afroeporder wordt verstaan een order, waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. Indien met betrekking ot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste dag van de leveringstermijn.
2. Bij een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 15 werkdagen, aanvangende de eerste werkdag volgend op de werkdag waarop de schriftelijke afroep is door de verkoper is ontvangen. Wanneer in de order of orderbevestiging het tijdstip is aangegeven waarop de goederen voor afroep gereed moeten zijn of van wanneer af de goederen kunnen worden afgeroepen, wordt een eerder ontvangen afroep geacht op bedoeld tijdstip te zijn geschied. In deze gevallen kan de levering reeds voor het bedoelde tijdstip plaatsvinden.
3. In geval van niet tijdige afroep heeft de koper recht op een additionele afroeptermijn van vijf werkdagen, ingaande op de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van de zijde van de verkoper een schriftelijke aanmaning tot afroep is ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat, indien voor de afroep een fixeertermijn is overeengekomen.
4. In geval van niet tijdige afroep wordt de leveringstermijn verlengd c.q. de leveringsdatum opgeschoven met vijftien dagen, behalve indien de order betrekking heeft op goederen, die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn.
5. In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft afgeroepen, kan de verkoper de goederen aan de koper leveren dan wel de goederen voor rekening van de koper, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of elders opslaan c.q. in bewaring geven. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient zo spoedig mogelijk, onder zending van de factuur terzake van die levering, aan de koper schriftelijk kennis worden gegeven.

ARTIKEL 7 – WEIGERING AFNAME
Indien de koper de afname van de goederen weigert kan de verkoper overgaan tot opslag van de goederen op de wijze en met de gevolgen als voorzien in artikel 6.5, eerste volzin.

ARTIKEL 8 – BETALING
1. Betaling dient te geschieden ofwel à contant ten kantore van de verkoper, ofwel op een door de verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, in de vooraf overeengekomen valuta.
2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- of bankrekening van de verkoper.
3. Betalingen zullen eerst in mindering strekken op niet door adequate zekerheden gedekte: verschuldigde kosten, vervolgens op rente en vervolgend op openstaande facturen, te beginnen met de oudste openstaande factuur. Vervolgens zullen betalingen in dezelfde volgorde strekken on mindering op gezekerde schulden.
4. Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgend op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, is de koper, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, een rentevergoeding verschuldigd over het verschuldigde bedrag ter grootte van de wettelijke rente, vermeerderd met 1%.
5. Bij niet tijdige betaling vervallen de eventuele voor de koper geldende betalingskortingen.
6. Indien de koper in verzuim is, komen voorts de zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige en/of andere deskundige bijstand aan de verkoper. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde som, onverminderd het recht de werkelijke kosten te verhalen zo deze hoger zijn.
7. De verkoper heeft ten alle tijden het recht van de koper genoegzame zekerheid te verlangen van diens verplichtingen jegens de verkoper.
8. Over eventuele betalingskortingen dient vooraf schriftelijk overeenstemming te zijn bereikt.
9. Leveringen onder rembours geven nimmer recht op betalingskorting. Verkoper is gerechtigd de kosten van remboursement in rekening te brengen .
10. Bij orders onder de € 500,- excl. BTW wordt € 12,50 berekend als bijdrage in de vracht- en administratiekosten.

ARTIKEL 9 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De verkoper behoudt zich de eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen van de verkoper op de koper terzake van de goederen met inbegrip van rente, kosten en/of schaden volledig zijn voldaan. Zolang geen volledige betaling der heeft plaatsgevonden, is de koper niet gerechtigd de goederen te verwerken, te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden in eigen gebruik te nemen of onder welke andere benaming dan ook aan derden af te staan.
2. De koper is gehouden aan de verkoper in eigendom toebehorende goederen te onderhouden als een goed huisvader.
3. In geval van een aan koper toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst (wanprestatie) is de verkoper gerechtigd de hem in eigendom toebehorende goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te vorderen en eigenmachtig te verkopen. In dat geval strekken deze goederen tot verhaal van de vordering van de verkoper op de koper, onverminderd de verplichting van de koper tot vergoeding van al hetgeen hij aan de verkoper verschuldigd is of zal zijn, een vergoeding wegens waardevermindering van de goederen daaronder begrepen. Koper verklaart nu voor alsdan aan verkoper vrije toegang te verlenen tot de terreinen, gebouwen of opslagplaatsen van koper en/of derden, waar vorenbedoelde goederen zullen zijn opgeslagen.

ARTIKEL 10 – VERPANDING IN GEVAL VAN DOORVERKOOP
In geval van doorverkoop aan een derde van de door de verkoper aan de koper geleverde en door deze onbetaalde goederen, is de koper verplicht terstond na het ontstaan van de vordering van de koper op een derde, deze vordering aan de verkoper te verpanden tot een maximum van het bedrag waarvan de verkoper de goederen aan de koper heeft verkocht, zulks tot zekerheid voor de koopsom aan de verkoper.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT
1. Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die de verkoper niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee de redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de verkoper kan worden verlangd, daaronder begrepen staking en in gebreke zijn c.q. blijven van zijn toeleveranciers, in gebreke zijn c.q. blijven van de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte vervoerders, staking en calamiteiten zoals brand bij de verkoper.
2. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid di de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Indien de overmacht van blijvende aard zal zijn, zal de overeenkomst daardoor zijn ontbonden.

ARTIKEL 12 – RECLAMES
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper terzake van de hoedanigheid van de geleverde goederen.
2. Reclames dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen tien werkdagen na ontvangst van de goederen bij de verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Reclames welke een verborgen gebrek betreffen, moeten eveneens schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, worden ingediend binnen tien werkdagen nadat een zorgvuldig koper het betreffende gebrek had kunnen ontdekken. Reclames kunnen nimmer later dan drie maanden na de factuurdatum worden ingediend.
3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen, welke zich nog bevinden in de staat van waarin ze zijn geleverd, behoudens indien de reclame verborgen gebreken betreft. Met betrekking tot reeds verwerkte goederen, kan niet worden gereclameerd.
4. Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch redelijkerwijs niet te vermijden, afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit (tot 5%), breedte, kleuren, finish, maat, dessin verkoper bij het aangaan van de overeenkomst en afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden, kunnen ter keuze van de verkoper, de goederen worden vervangen dan wel kan de koper, na ontvangst en na akkoordbevinding van de retourzending van de goederen door de verkoper, voor deze goederen worden gecrediteerd. De verkoper aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan in de vorige zin bedoeld.
6. Retourzendingen worden door de verkoper slechts geaccepteerd, indien zulks tevoren is overeengekomen en de goederen deugdelijk verpakt en in de oorspronkelijk geleverde nieuwstaat bij de verkoper op een door deze te bepalen plaats en tijdstip worden aangeleverd.

ARTIKEL 13 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor handelingen van ondergeschikten en/of derden waarvan hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
2. Indien de verkoper aansprakelijk voor gevolgschaden, uit welke hoofde dan ook zal deze zijn beperkt tot de verzekerde som van de door de verkoper gesloten aansprakelijkheidsverzekering, indien deze aansprakelijkheid op aanvaardbare voorwaarden te verzekeren valt. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de goederen.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle verbintenissen tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter